STATUTUL ASOCIATIEI ”INSULA MURES”

CAPITOLUL 1: DENUMIREA SI SCOPUL ASOCIATIEI
Art.1 Denumirea asociatiei este: “Asociatia In’sula Mures”. Asociatia este infiintata la initiativa celar 21 membri fondatori aratati in lista anexa 1 care este parte integranta la prezentul statut. Asociatia are o schema proprie de organizare si un patrimoniu distinct.
Art.2 Sediul asociatiei este in Arad, Insula Mures aleea 8, Cabana Carola.
Art.3 Asociatia este persoana juridica romana.
Art.4 Asociatia se infiinteaza pe durata nedeterminata.
Art.5 Asociatia isi intemeiaza activttatea pe dispozitiile O.G. 261200Q, aprobata prin Legea 246 din 18 iulie 2005 si ale prezentului statut.
Art.6 Asociatia se constituie cu scopul de a promova interesele proprietarilor caselor de
grement construite in locul numit “lnsula Mures” pe terenurile concesionate de catre Primaria Arad, protectia si reprezentarea acestora in raport cu autoritatile si institutiile de stat, asigurarea unor conditii generale pentru o viata clilizata si linistita pentru acestia si vizitatorii Insulei, asigurarea premiselor si conditiilor din punct de vedere financiar si
juridic pentru administrarea in buna conditii a Insulei precum si a locului de parcare situat in afara Insulei.
Art.7 Asociatia are urmatoarele obiective:
a) administrarea si exploatarea spatiilor si instalatiilor comune, elaborarea de proiecte pentru imbunatatirea acestora, in conformitate cu legile in vigoare si pentru a asigura un standard ridicat pentru concesionarii terenurilor si proprietarii cabanelor de vacanta de pe Insula Mures;
b) organizarea de programe menite sa puna in valoare specificul turistic al Insulei, in contextul infiintarii Rezervatiei “Lunca Muresului”, organizarea de excursii de grup sau individuale pentru vrzitarea lnsulei, in colaborare cu Primaria Arad si Directia Silvica Arad;
c) amenajarea si intretinerea, in colaborare cu Primaria Arad, a drumurilor si cailor de acces catre si pe Insula;
d) proiectarea, amenajarea si exploatarea locurilor de conformitate cu prevederile legale privind protectia depozitare a deseurilor in mediului si in contextul infiintarii Rezervatiei “Lunca Muresului” ;
e) reprezentarea intereselor locuitorilor Insulei in fata autoritatilor publice nationale si locale, a persoanelor juridice si fizice;

CAPITOLUL 2: MEMBRII ASOCIATIEI
Art.8 Este considerat membru al Asociatiei “lnsula Mures”, orice persoana care dovedeste ca are calitatea de concesionar al unui teren amplasat pe Insula sau calitatea de proprietar al unei case de agrement situata pe un teren concesionat si este obligat sa respecte prevederile prezentului statut precum si hotararile Adunarii Generale ale Asociatiei si ale Comitetului de Conducere al Asociatiei.
Calitatea de membru este dobandita odata cu indeplinirea conditiilor mai sus mentionate si in urma incheierii contractului de concesionare cu Primaria Aradului.
Art.8.1 Calitatea de membru al Asociatiei se pierde, prin excludere hotarata de Adunarea Generala la propunerea Comitetului de Conducere, prin pierderea calitatii de concesionar al terenului sau de proprietar al casei de agrement sau prin deces fara alt succesor.
Excluderea unui membru al Asociatiei de catre Adunarea Generala cu o
majoritate de 112 din voturile celor prezenti si se va face numai la propunerea Comitetului de Conducere si doar daca se constata si dovedesc nerespectarea prevederilor prezentului Statut, ale hotararilor Adunarii Generale, ale Regulamentului de Ordine Interioara a asociatiei, sau abateri grave de la normele de conduita civilizata.
Pierderea calitatii de mernbru prin excludere nu duce la exonerarea obligatiilor financiare prezente si viitoare pe care le datoreaza Asociatiei.
Art.9 Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi :
a) sa aleaga si sa fie alesi in Comitetul de Conducere al asociatiei;
b) sa participe activ la Adunarile Generale ordinare si extraordinare ale asociatiei.
c) sa faca propuneri pentru a imbunatati activitatea sociatiei;
d) sa beneficieze de toate inlesnirile pe care asociatia le va putea acorda membrilor sai;
Art.10 Membrii asociatiei au urmatoarele indatoriri:
a) sa respecte prevederile prezentului statut, hotararile Adunarii Generale, deciziile Comitetului de Conducere si principiile asociatiei;
b) sa se implice activ pentru aducerea la indeplinire a scopurilor asociatiei, pentru cresterea eficientei asociatiei;
c) sa aiba, in orice situatie, o atitudine civilizata, un comportament si o tinuta morala ireprosabile;
d) sa achite, in sumele si la termenele stabilite prin hotarari ale Adunarii Generale, obligatiile financiare pe care le datoreaza catre Asociatie pentru indeplinirea scopurilor propuse si aprobate de catre Adunarea Generala;
Art.ll Membrii asociatiei nu au dreptul de a dispune de bunurile acesteia pentru uz personal sau in alte scopuri decat cele stabilite prin hotararile Adunarii Generale sau deciziile Comitetului de Conducere.

CAPITOLUL 3: ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ASOCIATIEI
Art.l2
Organul suprem de conducere a asociatiei este Adunarea Generala, care este formata din toti membri asociatiei. Adunarea Generala ordinara se convoaca de doua ori pe an, la sfarsitul lunii martie si inceputul lunii octombrie. Adunarea Generala extraordinara poate fi convocata ori de cate ori este nevoie, la cererea Consiliului de Conducere sau a 25% din membrii asociatiei.
Art.13 Convocarea Adunarii Generale, ordinara sau extraordinara, se face cu cel putin 20 de zile calendaristice inaintea datei stabilite, prin afisarea la avizierul asociatiei si prin anunturi la mica publicitate in cotidianul local cu cel mai mare tiraj.
Art.14 Adunarea Generala este statutara in prezenta a jumatate plus unul din membrii asociatiei. Cand acest cvorum nu este constituit, se va organiza o noua Adunare Generala in termen de 14 ziIe. Adunarea Generala reconvocata este statutara in prezenta a cel putin 20 dintre membri asociatiei.
Art.15 Hotararile Adunarii Generale se iau cu o majoritate simpla de jumatate plus unul din voturile celor prezenti.
Art.16 Adunarea Generala analizeaza principaleie aspecte si adopta hotarari cu privire la:
a) alegerea Presedintelui Comitetului de Conducere;
b) activitatea Comitetului de Conducere si a presedintelui acestuia;
c) alegerea Comisiei de Cenzori, stabilirea sarcinilor membrilor acesteia;
d) modificarea actului constitutiv, a statutului si a regulamentului de functionare si ordine interioara;
e) numarul si functiile persoanelor necesare pentru administrarea si gospodarirea insulei, functiile care se remunereaza, precum si cuantumul remuneratiilor;
f) activitatea de administrare si intretinere a insulei, aprobarea lucrarilor de reparatii capitale, investitii si amenajari anuale;
g) bugetul anual de venituri si cheltuieli, stabilirea cotelor de participare pentru fiecare membru al asociatiei, modul de folosire a fondurilor proprii, activitatile pentru care se pot incheia contracte de prestari servicii;
h) modul de constituire a fondurilor obtinute prin inchirieri, taxe de trecere, taxe turistice si alte asemenea surse in afara cotelor de participare ale membrilor asotiatiei;
i) modul de folosire a spatiilor comune si schimbarea destinatiilor unor asemenea spatii;
j) alte propuneri, de interes general si in conformitate cu scopurile asociatiei, aduse in atentia Adunarii Generale de catre Comitetul de Conducere.
Art.l7 Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii si pentru membrii care s-au abtinut sau au votat impotriva, precum si pentru proprietarii de case de agrement sau concesionari ai terenurilor care nu sunt prezenti.
Hotararile Adunarii Generale contrare legii sau statutului pot fi atacate in justilie de catre oricare dintre membrii asociatiei care nu au luat parte la adunarea generald sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal de sedinta, in
termen de I 5 zile de la data cand au luat cunogtinta despre hotarare sau de la data cand a avut loc sedinta, dupa caz.
Art.18 Asociatia este condusa din punct de vedere administrativ si managerial de un Comitet de Conducere format din 11 membri plus Presedintele acestuia. Presedintele este ales de catre Adunarea Generala, iar membrii Comitetului de Conducere sunt numiti de catre Presedinte, dintre asociati, si confirmati prin vot de catre Adunarea Generala.
Comitetul de Conducere are menirea de a face propuneri in vederea indeplinirii scopurilor pe care si le-a propus Asociatia si de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale.
Art.19 Comitetul de Conducere ia decizii cu majoritate simpla de voturi si este condus de un Presedinte, ales de Adunarea Generala, presedinte care reprezinta asociatia in fata autoritatilor, a altor persoane juridice si fizice si a membrilor asociatiei.
Presedintele Comitetului de Conducere va desemna un Vicepresedinte. care-l va inlocui o r i de cate ori este nevoie.
Art.20 Comitetul de Conducere are urmatoarele atributii:
a) propune spre aprobare Adunarii Generale un buget si un plan anual de venituri si cheltuieli in vederea indeplinirii scopurilor asociatiei;
b) asigura activitatea de administrare si intretinere curenta, stabileste destinatia fondurilor, in baza planului anual aprobat de Adunarea Generala, avand dreptul in acest sens sa incheie contracte si conventii cu persoane fizice si juridice;
c) prezinta Adunarii Generale bilantul anual si realizarile anului precedent;
d) asigura respectarea regulamentului de functionare si ordine interioara;
e) modifica regulamentul de functionare si ordine interioara ori de cate ori este nevoie; modificarile intra in vigoare imediat, urmand ca ele sa fie confirmate sau infirmate de catre urmatoarea Adunare Generala;
f) propune spre aprobare Adunarii Generale, in baza unor reclamatii scrise, repetate si dovedite, sanctionarea sau excluderea unui membru al asociatiei;
g) propune spre aprobare Adunarii Generale, inlocuirea obligatiilor financiare cu prestatii de alta natura, a unor membri care dovedesc ca au o situatie materiala precara;
h) asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale;
i) in cazuri fortuite si de forta majora, Comitetul de Conducere poate schimba destinatia fondurilor hotarata de Adunarea Generala sau poate suplimenta contributia membrilor cu cel mult 25% , urmand sa justifice aceste decizii in fata urmatoarei Adunari Generale;
j) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.
Art.2l Membrul Comitetului de Conducere si ai asociatiei care, intr-o anumita problema supusa hotararii Adunarii Generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.
Art.22 Dintre membri Comitetului de Conducere va fi ales un secretar al asociatiei.
Acesta are atribuitia de a tine evidenta actelor de orice natura si de a intocmi procesele verbale ale sedintelor Comitetului de Conducere si ale Adunarii Generale.
Art.23 Comitetul de conducere si Presedintele acestuia au un mandat de 4 ani si se intrunesc cel putin o data in fiecare luna si ori de cate ori este nevoie, la convocarea Presedintelui sau a majoritatii membrilor Comitetului de Conducere.
Demisia unui membru al Comitetului de Conducere poate fi acceptata numai de catre Presedintele acestuia si numai dupa numirea unui inlocuitor. Demisia Presedintelui Comitetului de Conducere nu poate fi acceptata decat de adunarea generala ordinara.
Comitetul de Conducere si Presedintele acestuia pot fi demisi inainte de finalizarea mandatului numai de catre Adunarea Generala, la cererea de convocare a Adunarii Generale Extraordinare semnata de un minim de 25% dintre membrii Asociatiei sau la cererea Comisiei de Cenzori, dupa aprobare de catre Adunarea Generala cu 2/3 din totalul de voturi ale tuturor membrilor asociatiei la prima convocare iar la cea de-a 2-a
convocare, cu 2/3 din voturile celor prezenti.
Art.24 Controlul financiar intern al asocialiei este asigurat de o comisie de cenzori formata din 3 membri, alesi de catre Adunarea Generala la propunerea Comitetului de Conducere. Comisia de Cenzori isi alege un presedinte.
Art.25 In realizarea competenlei sale comisia de cenzori:
a) verifica trimestrial, sau ori de cate ori crede de cuviinta, modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;
b) intocmeste rapoarte anuale si le prezinta Adunarii Generale;
c) poate participa la sedintele Comitetului de Conducere, fara drept de vot;
d) poate convoca Adunarea Generala extraordinara pentru a cere demiterea Comitetului de Conducere si a Presedintelui acestuia, daca constata abateri grave;
e) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala.
Art.26 Membrii Comitetului de Conducere nu pot fi cenzori.
Art.27 Membrii Comitetului de Conducere si ai Comisiei de Cenzori raspund civil si penal pentru prejudiciile aduse asociatiei din culpa.

CAPITOLUL 4 PATRIMONIUL SI VENITURILE ASOCIATIEI
Art.28
Patrimoniul asociatiei include bunuri in natura si in numerar cuprinse in evidentele contabile ale asociatiei.
Art.29 Veniturile asociatiei sunt folosite exclusiv pentru realizarea scopurilor asociatiei in baza hotararilor Adunarii Generale si a deciziilor Comitetului de Conducere si provin din:
– cotizatiile anuale ale membrilor stabilite de Adunarea Generala;
– dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;
– dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie in conditiile legii;
– venituri realizate din activitati economice directe;
– donatii, sponsorizari sau legate;
– resurse oblinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
– alte venituri previzute de lege.
Art.30 Asociatia poate infiinta societati comerciale. Dividendele obtinute din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei.
Art.31 Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopurile asociatiei.
Art.32 Cotizatia anuala obligatorie in sarcina membrilor asociatiei, modalitatile si termenele de plata ale acesteia sunt stabilite de catre Adunarea Generala, la propunerea Comitetului de Conducere.
ln concordanta si cu contractul de concesiune semnat de fiecare concesionar cu Primaria Arad cotizatia anuala este obligatorie si pentru concesionarii de terenuri care nu sunt detinatori de cabane si au terenuri n concesiune la Insula Mures.
Art.33 Depasirea termenelor de plata a obligatiilor financiare stabilite de catre Adunarea Generala se va sanctiona prin aplicarea cumulata a unor penalitati de intarziere de 0,17% pe zi si a unor majorari de 0,1% pe zi.
Art.34 Dupa trecerea a 90 de zile de la expirarea termenului de plata stabilit de catre Adunarea Generala, Comitetul de Conducere, prin presedintele acestuia, va putea actiona
in instanta orice membru al asociatiei pentru recuperarea sumei datorate, solicitand o hotarare judecatoreasca de executare silita mobiliara sau imobiliara.
Art.35 La propunerea motivata a comitetului de conducere, Adunarea Generala poate hotari achitarea obligatiilor financiare a membrilor ce dovedesc ca au o situatie materiala precara, prin echivalent in natura sau prestarea de munca in folosul asociatiei.
Atunci cand Adunarea Generala hotaraste in acest sens, bunurile in natura ce vor reveni asociatiei sau munca prestata in folosul asociatiei de catre membri ce au o situatie materiala precara, vor fi verificate de catre comisia de cenzori, care va stabili cuantumul
acestor obligatii pentru a echivala cotizatia anuala datorata.

CAPITOLUL 5: DIPOZITII TRANZITORII SI FINALE
Art.36 Asociatia se dizolva in cazurile prevazute de dispozitiile articolelor 54 – 60 ale O.G. 26/2000, aprobata prin Legea 246 din 18 iulie 2005.
Art.37 Lichidarea patrimoniului asociatiei va urma procedura stabilita de articolele 61 – 72 ale O.G. 26/2000, aprobata prin Legea 246 din 18 iulie 2005.

Redactat si dactilografiat in 7 (sapte) exemplare a cite 6 (sase) pagini fiecare.